Vedtægter for Centerrådet

Vedtægter for centerrådet

på Rosenlund Centret

 

Centerrådets formål

At arbejde for aktiverende og varierede tilbud inden for de udstukne rammer for efterlønsmodtagere og pensionister i Snejbjerg, Studsgård og Haunstrup området.
At varetage medlemmernes interesser, skabe fælles oplevelser og livsbekræftende samvær.
At tilgodese den indsats, der ydes gennem frivilligt arbejde.
At være medbestemmende om lokaleanvendelse i samarbejde med den øvrige del af huset.

Centerrådets sammensætning
Centerrådet på Rosenlund Centret repræsenterer medlemmerne og er forpligtet til at handle inden for kommunens love og regler.
Centerrådet består af  7 valgte personer samt teamleder/aktivitetskoordinator.
Centerrådet kan ad hoc invitere andre interessenter.

Centerrådets rammer
Som hovedregel afholder centerrådet møde én gang om måneden eller efter behov.
Under mødet udarbejdes der et skriftligt referat, og informationer af almen interesse herfra bliver efter hvert møde lagt ud på centrets hjemmeside
www.Rosenlundcentret.dk .

Organisering af medlemsindflydelse
Centerrådet vælges blandt alle medlemmer. Det kan
efter behov nedsætte og ophæve forskellige udvalg.
Centerrådet er repræsenteret i alle udvalg.

Valgprocedure
Ethvert medlem er valgbar og har stemmeret.
Valget foregår skriftlig hvert år i februar måned. Valgdag og tidspunkt offentliggøres ved opslag i Rosenlund Centrets forhal samt i Rosenbladet mindst 14 dage før valget. Valgperioden er 2 år og det nyvalgte centerråd tiltræder pr. 1. april.
Af centerrådets 7 medlemmer er de 3 på valg i ulige årstal og de 4 i lige årstal.

Kandidatopstilling
Opfordring til at opstille kandidater bekendtgøres i Rosenbladet, ved opslag i centrets forhal og ved arrangementer på centret.
Der bliver ved samme lejlighed bekendtgjort hvilke medlemmer af det siddende centerråd, der er villige til at lade sig genopstille.
Opstillingsblanketter kan i hele januar måned hentes i receptionen og kan i udfyldt stand afleveres samme sted i åbningstiden eller afleveres til et af centerrådets medlemmer.
Enhver, der har gyldigt medlemskort, kan lade sig opstille eller opstille en kandidat.
På opstillingsblanketten skal nye kandidater med deres
underskrift bekræfte, at han/hun er indforstået med opstillingen.
Kandidatopstillingen skal være afsluttet senest 1. februar.

Selve valget:
På valgdagen kan ethvert medlem ved at møde op på
centret og ved forevisning af gyldigt medlemskort få udleveret en stemmeseddel.
Afstemningen er hemmelig og der kan kun stemmes på én af de opstillede kandidater.
Stemmesedlerne afleveres i en aflåst boks, der først åbnes når valghandlingen er slut.
Herefter tælles stemmesedlerne i fuld offentlighed op og resultatet bekendtgøres.
Kandidater, der ikke opnåede valg, bliver automatisk 1. og 2. suppleant i forhold til deres stemmetal.
I tilfælde af stemmelighed mellem to eller flere kandidater afgøres placeringen ved lodtrækning.
Suppleanter kan deltage i centerrådets møder, men uden at have stemmeret.

Konstituering

Det nyvalgte centerråd konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær og et medlem til økonomidelen på dets første møde.

Regnskab
Regnskabet følger kalenderåret.
Det skal føres i henhold til de af kommunens fastlagte regler.

 

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

29.04 | 10:56

uenig!

...
29.04 | 10:55

det er ok

...
15.09 | 13:58

Vil I skrive at Mads Bille kommer til Højskoleeftermiddag d. 21.9. Og fortæller om sit liv med musik, og der kan max være 45 deltagere.

...
04.07 | 10:57

Jeg er ikke umiddelbart i besiddelse af viden, der kan bekræfte spørgsmålet.

...
Du kan lide denne side