Arkæologiske udgravninger i Snejbjrg

Snejbjerg – En by med historie
I de senere år har Museum Midtjylland
foretaget omfattende arkæologiske udgravninger
i det nordvestligste Snejbjerg i
forbindelse med parcelhusudstykninger
ved Ørskovvej (fig. 1 næste side). Senest
i 2017, hvor der blev fundet spor efter en
række gårde fra den yngre del af jernalderen
(200-700 e.Kr.). På dette tidspunkt
har der ved Ørskovvej stået tre til fire
jernaldergårde, hver bestående af flere
bygninger med stråtækte tage og lerklinede
vægge. Alle gårdene har haft nogenlunde
samme opbygning: Der har været et
hovedhus, hvor man har boet og opstaldet
dyr, og to til tre udhuse. Hver gård var
omkranset af et rektangulært hegn, der
adskilte de enkelte gårde fra hinanden og
samtidig markerede gårdspladsen, hvor
de dagligdags gøremål, der ikke direkte
involverede dyrkning af marken, foregik.
Bøndernes marker lå rundt om gårdene,
og endnu længere ude var der enge og
overdrev, hvor gårdens dyr kunne græsse.
Udgravningerne tegner et billede af et
velordnet jernaldersamfund med orden og
struktur på hverdagen.
Det er især de nye udgravninger ved Ørskovvej
i 2017 denne artikel omhandler,
men tidligere udgravninger ved Ørskovvej
og Snejbjerg generelt vil også blive
kort berørt.
Arkæologiske udgravninger i Snejbjerg
Fig. 1: Oversigtskort over de lokaliteter,
der er nævnt i artiklen.
Tidligere undersøgelser i Snejbjerg
Det var ikke kun området omkring Ørskovvej,
der var populært i oldtiden. Ud fra
museets tidligere undersøgelser ser det ud
til, at området i og omkring det nuværende
Snejbjerg har været yderst attraktivt igennem
hele forhistorien (fig. 1). Det ser dog
ud til, at man i de forskellige tidsaldre har
haft forskellige geografiske præferencer i
forhold til, hvor man bosatte sig.
Jægerstenalderen er sparsomt repræsenteret
i Snejbjerg. Der er dog nogle få fund
fra Maglemosekulturen (9000-6400 f.Kr.)
ved Langvadbjergvej nord for Ringkøbingvej
i det østligste Snejbjerg.
Bondestenalderen (3950-1700 f.Kr.) er lidt
bedre repræsenteret, da der i forbindelse
med undersøgelserne forud for den nye
motorvej mellem Herning og Holstebro,
blev fundet enkelte spredtliggende huse fra
den sidste del af bondestenalderen (2400-
1700 f.Kr.) ved Krogstrupvej sydvest for
det nuværende Snejbjerg.
Fra bronzealderen (1700-500 f.Kr.) er der
fundet en del huse bl.a. i forbindelse med
udgravningerne forud for parcelhusudstykningerne
ved Stenbjergkvarteret, ved de
føromtalte motorvejsundersøgelser sydvest
for byen og ved undersøgelserne forud for
Snejbjerg skole samt ved Galgehøj syd for
Snejbjerg.
Spor efter den ældre del af jernalderen (ca.
500 f.Kr.-200 e.Kr.) finder vi også i den
sydlige del af Snejbjerg. Forud for udstykningerne
ved Munksgårdkvarteret og Stenbjergkvarteret
blev der både fundet huse
fra førromersk jernalder (500-0 f.Kr.) og
ældre romersk jernalder (0-200 e.Kr.), og
ved Stenbjerg-udgravningerne blev der i
tilknytning til bebyggelsen fundet tre smedehytter,
hvor der udover bearbejdning af
jern, også havde foregået jernudvinding.
Der har således været to ”håndværk” samlet
i et værksted. Det er en yderst spændende,
men også helt anden historie.
Denne artikel, som er forfattet af Jonas fra
Herning Museum fortsættes i næste nummer
af Rosenbladet

 

Fortsat fra Rosenbladet februar nr.
Fund fra vikingetiden og den tidlige mid-delalder kender museet fra udgravninger inde omkring Snejbjerg Kirke, hvor der blev fundet en gravplads fra vikingetiden bl.a. i form af stolpesatte skibssætninger.
Herudover fandtes spor efter bebyggelse fra den tidligere middelalder i form af spor ef-ter flere bygninger tilhørende samme gårds-anlæg.
At bebyggelsen fra vikingetid og middelal-der skal findes inde omkring en eksisteren-de kirke, er et mønster, der også er kendt fra andre steder. Det der glimrer ved sit fravær i denne opremsning af fortidens Snejbjerg, er fund fra den yngre del af jernalderen:
Der er et hul mellem den ældre jernalder i det sydlige Snejbjerg og vikingetiden inde ved Snejbjerg Kirke. Yngre jernalder er el-lers en periode, der er rigt repræsenteret i museets ansvarsområde. Med de første ud-gravninger ved Ørskovvej i 2008 begyndte den yngre del af jernalderen dog at komme til syne i Snejbjerg. Ved disse udgravninger fremkom bebyggelsesspor fra store dele af forhistorien strækkende sig fra bronzealder til middelalder (fig. 2).
Fig.2
Størstedelen af fundene stammede dog fra den yngre del jernalderen lige på overgan-gen mellem yngre romersk og ældre ger-mansk jernalder. Fra denne periode blev der fundet spor efter flere store gårde, der hver især bestod af op til flere bygninger om-kranset af et omsluttende hegn.
Fra en gang først i bronzealderen (fra ca. 1500 f.Kr.) og faktisk helt frem til vikinge-tiden blev husene grundlæggende bygget på samme måde. Konstruktionen bestod af en dobbelt række tagbærende stolper i hele hu-sets længde og en form for vægkonstrukti-on rundt om. Denne opbygning gjorde, at husene blev delt i tre langsgående sektioner, og husene betegnes derfor treskibede lang-huse. Op gennem forhistorien har der i de forskellige perioder været forskellige varia-tioner i den grundlæggende byggeteknik, hvad angår størrelse, placering af de tagbæ-rende stolper i forhold til hinanden, den måde, hvorpå væggen blev konstrueret på samt formen på gavlene. Selv indenfor de forskellige perioder i jernalderen, har der været forskellige varianter af
det treskibede langhus. Det er således mu-ligt ud fra grundplanen af husene at datere dem ret præcist til de forskellige perioder i oldtiden. Ud fra de konstruktionsmæssige kendetegn og en række naturvidenskabelige dateringer fra nogle af de jernudvindings-ovne, som blev fundet i tilknytningen til gårdene, ser gårdene på denne del af Ørskv-vej ud til at være fra slutningen af yngre ro-mersk jernalder, enkelte fra starten af ældre germansk jernalder. Hullet op til

vikingetiden blev således ikke helt lukket med de første udgravninger ved Ørskovvej: En stor del af ældre germansk jernalder og hele yngre germansk jernalder manglede stadig. Det er her, de nye udgravninger ved Ørskovvej kommer ind i billedet.
De nye udgravninger – den manglende brik i Snejbjergs jernalder?
I 2015 blev museet på foranledning af Her-ning Kommune bedt om at foretage en ar-kæologisk forundersøgelse af et godt 8 hek
tar stort område umiddelbart nord for de første Ørskovvej-udgravninger, da kommu-nen påtænkte at udstykke endnu et parcel-husområde.
Med de tidligere udgravninger i frisk erin-dring gik museet med stor forventning i gang med at udlægge de fire meter brede søgegrøfter, som kan ses over alt i landska-bet forud for større anlægsarbejder. Muse-ets forventninger blev i den grad indfriet.
Allerede i de første søgegrøfter viste det sig, at den intense bebyggelse fra de tidli-gere undersøgelser fortsatte på det nye om-råde, og det blev hurtigt klart, at en regulær arkæologisk udgravning af størstedelen af
området måtte til.
Udgravningen, der fandt sted i 2016 og 2017, afslørede mindst 28 større langhuse og 25 mindre huse. De mindre huse var ho-vedsageligt staklader, som består af fire tagbærende stolper, og som højst har sand-
synligt fungeret som en form for overdæk-ket opbevaringsplads til f.eks. hø.
De fremkomne huse kunne fordeles ud på mindst ni gårdsanlæg (fig. 3), der, ligesom gårdsanlæggene fra de første udgravninger, typisk bestod af et større hovedhus og op til flere udhuse, der sandsynligvis har været brugt til opbevaring af hø, redskaber og hvad jernalderbonden ellers har haft brug for i forbindelse med det daglige arbejde. Omkring hver gård med alle dens bygnin-ger var der også i de fleste tilfælde et hegn.
Ikke alle ni gårde har været i brug på sam-me tid, da flere af gårdsanlæggene skærer indover hinanden. Der er således tale om, at det ofte er samme gårdsanlæg, der bare har rykket sig lidt f.eks. i forbindelse med nyopførelse af hovedbygningen eller ud-bygning af hegnet evt. for at gøre hele går-den større. Tre til fire gårde kan dog sagtens have stået samtidig.

 

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

16.07 | 15:58

Hvornår får I det nye program lagt ind? For 2018-19

...
27.10 | 09:51

Rosenlundcentret er i Sydgaden, Snejbjerg
mvh Søren Brogaard

...
26.10 | 21:34

Hvor ligger det i herning

...
07.01 | 12:08

Hvor mange er i på RosenLundCentret?

...
Du kan lide denne side