Engbjergskolen

Engbjergskolen

Jeg hedder Elise Cramon og er skoleleder på Engbjergskolen, hvilket jeg har været siden maj 1999. Det er helt uforståeligt, at det snart er 18 år siden, jeg havde min første skoledag på Engbjergskolen.
Jeg er født og opvokset på en lille gård i Fjelstervang sammen med mine forældre og mine 5 søskende. Jeg har haft en tryg op-vækst, hvor jeg sammen med mine søskende blev opdraget med gode menneskelige vær-dier. Vi skulle hjælpe til på gården, vi skulle passe på hinanden, vi lærte at passe på det vi havde, og vi lærte troen på det bedste i alle.
Min opvækst og de værdier, jeg fik med fra min opvækst i familien og på Fjelstervang skole, er værdier som har dannet mig som menneske, og som stadig er mine grundlæg-gende værdier.
Da min 10 år ældre søster kom på lærerse-minariet i Nr. Nissum, besluttede jeg mig for, at jeg også ville være lærer. Jeg afslutte-de min lærereksamen i 1979 og blev heref-ter ansat på Gullestrup Skole. Her virkede jeg i 20 år – 8 år som lærer og 12 år som vi-ceskoleleder.
Maj 1999 flyttede jeg til Engbjergskolen, hvor jeg nu har været skoleleder i næsten 18
år. En stilling som jeg i alle årene har været meget glad for. Tænk at opleve den gave hver morgen at vågne op og glæde sig til at møde skolens skønne elever, dygtige medar-bejdere og gode forældre.
Vores vision på Engbjergskolen er, at skolen skal være ”Et godt lærersted og et trygt væ-rested”. Det betyder, at vores overordnede mål er at give eleverne en skolegang, hvor de trives og har det godt og en skolegang, hvor de lærer så meget som muligt. Skolens grundlæggende værdier er ”Tillid, Respekt, Omsorg og Loyalitet” – værdier som stem-mer overens med mine grundlæggende vær-dier.
Det er vores opgave at give vores elever grundlaget til at komme videre i overbyg-ningen, videre til en ungdomsuddannelse og videre til et velfungerende voksenliv, hvor de kan klare sig selv.
En opgave som forudsætter et godt samar-bejde mellem alle skolens aktører.
På Engbjergskolen har vi 250 elever og 23 pædagogiske medarbejdere, en sekretær og en pedel. Og så har vi alle skolens fantasti-ske forældre, som i et samarbejde med sko-len tager et stort ansvar for elevernes trivsel. Som forældre er det vigtigt at have fokus på sit barns trivsel, men ligeså vigtigt er det, at have fokus på de andre børns trivsel. En for-udsætning for det enkelte barns trivsel er gruppens trivsel. Det budskab efterleves netop af Engbjergskolens forældre.
Engbjergskolen blev bygget for knap 40 år siden. Vi er dagligt taknemmelige for de tanker, der blev tænkt i forbindelse skole-byggeriet. Skolen er bygget til at være en to-sporet skole, hvor klasselokalerne hænger sammen parvist med et værkstedslokale i mellem, hvilket giver gode muligheder for læring i forskellige grupper.
Skolens udearealer giver eleverne gode mu-ligheder for bevægelse i pauserne og i forbindelse med undervisningen. Vi har to skolegårde med spændende legeredskaber og gode legemuligheder, som også kan be-nyttes af områdets beboere i fritiden. Vi har store grønne græsarealer, og syd for skolen har vi skoleskoven, som giver mange gode muligheder for at bruge i både idræt, Na-tur/Teknik og i andre fag.
Skoleskoven blev plantet af skolens elever for 25 år siden. I forbindelse med jubilæet i november havde vi besøg af Thure fra Bor-gerforeningen, som gav eleverne en fanta-stisk god og inspirerende fortælling om skovens historie. I oplægget var der både billeder og interviews. Efterfølgende har eleverne strammet op på indsamling af genbrugspapir, for at passe på regnskoven.
På Engbjergskolen har vi fokus på cykling. Vores mål er at eleverne kan blive så dygti-ge til at cykle, at klasserne kan bruge cyk-len til at flytte undervisningen uden for skolen. Vi har fået nye cykelstativer og elevrådet har besluttet, at man kan få en privat parkeringsplads, hvis man cykler i skole mindst 4 dage om ugen. Den flotte cykelbane vi har fået malet op i skolen bliver brugt flittigt både i skoletiden og i friti-den.
Vi har et elevråd på skolen, hvori der sid-der elever fra 4.-6. årgang. Trods elevernes unge alder er de meget dygtige til det de-mokratiske arbejde, det er at få et elevråd til at fungerer. Elevrådet holder en fest hvert forår for eleverne på 4.-6. årgang, hvor de laver et fint overskud. Overskuddet bliver brugt til at købe bolde o. lignende til alle klasser til brug i pauserne.
På skolen arbejder vi også med den åbne skole, hvilket betyder, at vi samarbejder med det omgivende samfund, for at give eleverne indblik i livet uden for skolen. I forbindelse med forskellige projekter ar-bejdes der sammen med butikker og firma-er i Snejbjerg, med idrætsforeningen, med Kirken, med museerne i Herning og vi tager på ture ud i naturen.
På Engbjergskolen arbejder vi også med innovation og entrepre-nørskab. Vi mener, det er vigtigt at vores elever kommer videre med evnen til at turde tænke an-derledes og til at turde afprøve kreative ideer. Evner der vil være brug for i fremtiden.
I dette skoleår er alle medarbej-derne gået i gang med Herning Model Skole. Det er en uddannel-se, som giver redskaber til at ar-bejde inkluderende med alle de forskellige børn der findes på Engbjergskolen, og som findes på enhver anden skole.
Det var så lidt om mig og lidt om Eng-bjergskolen.
Hvis nogen ønsker at vide mere om Eng-bjergskolen, kan I kigge på vores hjemme-side www.engbjergskolen.dk.
Venlig hilsen
Elise Cramon

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

14.11 | 21:26

jeg er født på Tanderupgaard d.30 maj 1940 og vil gerne vide om der stadig er lanbrug på gården? eller skal stedet bruges til andet formål.

...
05.11 | 17:53

Spændende historie. Er gården i dag privatejet?

...
27.10 | 09:51

Rosenlundcentret er i Sydgaden, Snejbjerg
mvh Søren Brogaard

...
26.10 | 21:34

Hvor ligger det i herning

...
Du kan lide denne side